E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 - ตำบลจิกดู่ กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายภายในหมู่บ้านซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายภายในหมู่บ้านซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายภายในหมู่บ้านซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายภายในหมู่บ้านซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 10 เปลี่ยนท่อเมนระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 10 เปลี่ยนท่อเมนระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 10 เปลี่ยนท่อเมนระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านโนนแคน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนน คศล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำข่า ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองไหล (เปลี่ยนปั๊มหอยโข่ง 1 เครื่อง ขนาด 2 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านสร้างถ่อใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ 6,000 ฉบับ ต่อ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อโพเดียมขาคู่แบบกลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อโพเดียมขาคู่แบบกลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องวัดพื้นที่ GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64