คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 15

  การเขียนทะเบียนประวัติ  ดาวน์โหลด 
  คู่มือการเลื่อนระดับ   ดาวน์โหลด 
  คู่มืองานธุรการ   ดาวน์โหลด
  คู่มืองานสารบรรณ   ดาวน์โหลด

  คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล   ดาวน์โหลด
View : 1028