ประชากรและบ้าน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้าน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและบ้าน

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,649 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,007 ครัวเรือน สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน 
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 147 348 345 693  
บ้านคำน้อย 2 183 344 337 681  
บ้านสร้างถ่อใน 3 139 264 262 526  
บ้านคำข่า 4 228 412 434 846  
บ้านคึมน้อย 5 79 147 157 304  
บ้านหนองไหล 6 128 183 189 372  
บ้านโนนแคน 7 197 432 422 854  
บ้านหนองไหล 8 118 171 178 349  
บ้านนาคู 9 227 392 424 816  
บ้านใหม่พัฒนา 10 69 140 137 277  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 166 364 313 677  
บ้านโนนแคน 12 174 327 317 644  
บ้านสร้างถ่อใน 13 164 292 319 611  
รวมทั้งสิ้น 2,019 3,816 3,834 7,650  
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563 )

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม  2562
        -    สถิติบ้าน   

         
         -    สถิติประชาชน   

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาชน     

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560


       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาช
น     

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาชน     


สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาช
น      
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 1641