ด้านการเมือง/การปกครอง


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ด้านการเมือง/การปกครอง

ด้านการเมือง/การปกครอง
 

1.เขตการปกครอง
ตำบลสร้างถ่อน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านสร้างถ่อนอก นายณัฐพัฒน์  มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านคำน้อย นายอดิพร  รักษาศรี กำนัน
3 บ้านสร้างถ่อใน นายจำนง  ยวนใจ ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านคำข่า นายตะนุ สมนาม ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านคึมน้อย นายประดิษฐ์  คุณสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านหนองไหล นายสาคร  พุทธขิณ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านโนนแคน นายบุญตา  มูลเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านหนองไหล นาง
ประภัสสร
เสน่หา
ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านนาคู นายสุริยันต์  พรมวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านใหม่พัฒนา นายอานนท์  สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านสร้างถ่อนอก นายอุทัย  มีสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านโนนแคน นายสุนทร  สุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านสร้างถ่อใน นางสาวเพชรา รากทอง ผู้ใหญ่บ้าน
 
2 การเลือกตั้ง
การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
 
คะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน
2.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
3.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 19 บัตร
4.จำนวนบัตรเสีย  191 บัตร

 
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,991  คน
  2. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้ง 4,184 คน
  3. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน 85 บัตร
  4. จำนวนบัตรเสีย 133 บัตร
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 1308